Přihlaste se

Jméno
Heslo

Zaregistrujte se

Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Úvod

"Výrazu projektová metoda lze užíti tehdy, když individuum či skupina pojme záměr, jehož uskutečnění navozuje změny v jeho (jejich) vědění, zručnostech, zvycích či vztazích."

- S. Velinský, 1932 -

"Projekt je účelně organizovaný souhrn myšlenek, seskupených kolem důležitého střediska praktického vědění, směřující k určitému cíli."

- R. Žanta, 1934 -

Nejnovější projekty a výukové aktivity

Cílem projektu je seznámit se s oblíbenou literaturou svých spolužáků, vytvořit „strom“ z oblíbených knih a zpracovat dané téma podle své fantasie (zahrát divadlo, vytvořit loutku, napsat básníčku, nakreslit plakát…).
„Ponořte se do světa snů, fantasie a pohádek, kde dobro vždy zvítězí; do života a vztahů francouzské společnosti, která do popředí svého světa staví peníze, majetek a postavení.“
Cílem projektu je seznámit žáky s prací meteorologa a teoreticky i prakticky si ji vyzkoušet. Po získání informací, co všechno práce meteorologa obnáší a jaké ukazatele meteorolog sleduje, žáci vyhodnotí, co by bylo možné  měřit v podmínkách školy. Sestrojí si vlastní meteorologickou stanici, umístí ji na vhodném místě a budou v týdenních intervalech sledovat a zapisovat naměřené hodnoty (teplotu, srážky, vítr, tlak,…). Data budou porovnávat s hodnotami z jiných míst ČR či s údaji z předcházejících let (vypracují tabulku či graf).
Miniprojekt navazuje na přírodovědné znalosti z I. stupně. Cílem projektu je rozšířit tyto znalosti a začlenit průřezové téma Enviromentální výchova (tém. okruh: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí ). Žáci zhodnotí význam vody a vzduchu pro život na Zemi, zjistí z dostupných zdrojů příklady jejich znečišťování a navrhne způsoby omezování jejich znečišťování v nejbližším okolí.
Žáci se učí spolupracovat při vytváření projektu, vyhledávat informace, rozvíjet komunikativní, sociální a občanskou kompetenci a kompetenci k učení.

Nejoblíbenější projekty a výukové aktivity

Žáci se aktivně zapojí do řešení problému, jak nejlépe uspořádat školní knihovnu v nových prostorách základní školy. Pokusí se (spolu s učiteli) řešit otázku: „Zda knihovnu, nebo studovnu?“ Budou navrhovat nová řazení, členění a značení jednotlivých oddílů tak, aby zde vznikla přehledná a snadná orientace pro různé věkové skupiny žáků. Zamyslí se nad výpůjční dobou, pravidly a řádem v knihovně. Navrhnou, jak by mohla probíhat dobrovolná, dlouhodobá pomoc žáků na uspořádání nové knihovny a také jak by se sami mohli účastnit výpomoci při provozu knihovny v průběhu školního roku.
Připravte prezentaci (výukový pořad) pro rodiče, spolužáky a další zájemce, která v uceleném přehledu zmapuje problematiku atomu a atomové energie.
Harry Potter přijede do ČR na pětidenní dovolenou. Seznamte jej s naší krásnou a kouzelnou zemí - především s místem, ve kterém žijete. Připravte pro něj zajímavý program na celých pět dní jeho pobytu u nás.