Přihlaste se

Jméno
Heslo

Zaregistrujte se

Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


O projektech a výukových aktivitách

Projektové vyučování (projektová metoda) je pojem, který se často zmiňuje v souvislosti se zaváděním inovativních či moderních metod vzdělávání. V tomto směru je dobré podívat se do historie a alespoň částečně prozkoumat, jak „nová“ tato metoda je. Zrod projektové výuky se přičítá pedagogickým směrům konce 19. a začátku 20. století. Zřejmě první projektové vyučování se objevuje v USA pod vlivem psychologa a pedagoga Johna Deweye. Také u nás ve 30. letech 20. století někteří autoři publikují na toto téma. Např. v roce 1932 Stanislav Velinský píše: „Výrazu projektová metoda lze užíti tehdy, když individuum či skupina pojme záměr, jehož uskutečnění navozuje změny v jeho (jejich) vědění, zručnostech, zvycích či vztazích.“ A hned o dva roky později jej R. Žanta doplňuje: „Projekt je účelně organizovaný souhrn myšlenek, seskupených kolem důležitého střediska praktického vědění, směřující k určitému cíli.“ Je tedy patrné, že vyučování pomocí projektů není novou metodou.

Jedním z hlavních důvodů, proč na začátku minulého století začali pedagogové uvažovat o potřebnosti změn v pojetí výuky, a tedy mj. začali používat projektovou metodu, byly změny, které nastaly vlivem vědeckotechnické revoluce. Stejně tak jsou současné tendence, aby se pojetí vzdělávání více individualizovalo a diferencovalo (na úrovni žáků i na úrovni jednotlivých vzdělávacích zařízení), vyvolány velkou řadou změn, které se ve velké míře projevují po celém světě. Jsou to např. rychlý socioekonomický vývoj, změny charakteru práce a vědy, snadná dostupnost informací, globalizace, měnící se situace dětí a mládeže.

Vyučovací projekty jsou u nás stále poměrně nezmapovanou oblastí. Jedním z důvodů této skutečnosti je také to, že projektová metoda nabízí velmi mnoho realizačních variant, nástrojů i výstupů. Čím se tedy tato metoda vyznačuje především?

 • Je cílená, promyšlená a organizovaná
 • Je intelektuální (teoretická) i ryze praktická
 • Vyhovuje potřebám a zájmům žáků, ale též pedagogickému rozhodnutí učitele
 • Je koncentrována kolem základní ideje, základního tématu
 • Komplexně ovlivňuje žákovu osobnost
 • Vyžaduje od žáka převzetí odpovědnosti za vlastní učení
 • Je především „záležitostí“ dětí, pedagog vystupuje především v roli konzultanta, partnera
 • Nabízí celistvé poznání, zkoumá problém z různých úhlů pohledu
 • Má praktické zaměření a směřuje k upotřebení v životě
 • Výsledný produkt projektu posiluje smysl učení, důležité je i zaznamenávání průběhu – procesu učení
 • Je založen na týmové spolupráci dětí
 • Propojuje život školy se životem obce, širší společnosti

Projektová metoda z výše uvedených důvodů posiluje motivací žáků a učí mimo jiné důležitým životním dovednostem: spolupracovat, diskutovat, formulovat názory, řešit problémy, tvořit, hledat informace atd.

(Podle J. Valenty: Projektová metody ve škole a za školou - upravil Zdeněk Dlabola)