Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Vyhledávání

od do let

Dle vyučovacích předmětů:
(Show Details...)
vyhledá pouze ty projekty a výukové aktivity, které se týkají aspoň jednoho z vybraných předmětů (je-li nějaký vybrán)
Český jazyk
Cizí jazyk
Jazyková prvouka
Vlastivěda
Přírodověda
Matematika
Občanská nauka
Rodinná výchova
Zeměpis
Dějepis
Přirodopis
Fyzika
Chemie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti
Ostatní

Dle průřezových témat:
(Show Details...)
vyhledá pouze ty projekty a výukové aktivity, které se týkají aspoň jednoho z vybraných témat (je-li nějaké vybráno)
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
Výchova demokratického občana (VDO)
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)
Multikulturní výchova (MuV)
Environmentální výchova (EV)
Mediální výchova (MeV)

Dle kategorie metod:
(Show Details...)
vyhledá pouze ty projekty a výukové aktivity, které patří alespoň do jedné z vybraných kategorií metod (je-li nějaká vybrána)
Diskusní metody
Metody práce s textem
Metody řešení problémů a objevování
Simulační metody
Ostatní