Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail projektu či výukové aktivity

Tajemství atomů aneb Hlavou k výbuchu

Připravte prezentaci (výukový pořad) pro rodiče, spolužáky a další zájemce, která v uceleném přehledu zmapuje problematiku atomu a atomové energie.

Vložil(a):
Ja Erudis, o.p.s. ono (Detail uživatele)
Autor(ři):
Mgr. Zdeňka Obrdlíková, ZŠ Otokara Březiny, Jihlava
Hodnocení:
(1 hlas)

Další informace

Délka trvání: jeden týden
Věk: 14 let
Průřezová témata:
 • Osobnostní a sociální výchova (OSV)
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)
 • Environmentální výchova (EV)
 • Mediální výchova (MeV)
Předměty:
 • Český jazyk
 • Cizí jazyk
 • Matematika
 • Občanská nauka
 • Rodinná výchova
 • Dějepis
 • Fyzika
 • Chemie
 • Výtvarná výchova
Dovednosti:
 • získávat, vyhodnocovat a třídit informace
 • podporovat schopnost týmové spolupráce – rozdělení úkolů a jejich splnění, komunikační dovednosti, používání vhodné slovní zásoby a slohových útvarů (interview, úvaha, životopisy, článek, …)
 • zefektivnit práci s informačními zdroji: internetem a multimédii, odbornou literaturou, tabulkami a přehledy...
Oborové cíle:
 • získávat, třídit, zpracovávat a pochopit  v kontextu témata: jaderné síly, jaderná energie, štěpení jader, použití radionuklidů v praxi, ničivé účinky jaderných zbraní, chování při mimořádných situacích, výpočty energie a tepla, modely atomů, jaderný reaktor – princip, atom – výzkum a historie, jaderná energie a II. světová válka, jaderné odpady a jejich likvidace, alternativní možnosti získávání energie apod.

Popis projektu či výukové aktivity

Motivační část

 

a) Úvodní setkání – listopad 2003
Seznámení s projektem a zadání dlouhodobého úkolu, motivace, určení skupiny pro dokumentaci (video, fotodokumentace, internetové stránky).

b) Zajištění:
- exkurze v JE Dukovany
- návštěva Dolní Rožínky
- Nemocnice Jihlava – rentgen
- informování rodičů před projektem, pozvání rodičů na prezentaci

c) Zásady vysoké aktivity:
- vybrat vhodný úkol
- vytvořit skupiny dle společných zájmů
- upřesnění tématu ve spolupráci s vyučujícími
- rozdělení rolí ve skupině
- stopky do skupin
- vytvořit osnovu pro práci (viz pracovní list)
- přehledné uspořádání shromážděných materiálů v deskách

 

Realizační část

 

1. den – motivační:
- 1.-2. hodiny video, literatura
- 3. hodina návrhy žáků na realizaci projektu
- 4. hodina rozdělení do skupin podle společných témat, upřesnění po konzultaci s jednotlivými vyučujícími
- 5. hodina výroba přívěšku ve tvaru atomu (symbol projektu)

2. den – exkurze:
- Jaderná elektrárna Dukovany
- Dolní Cerekev – názory obyvatel (odpad, připravenost na případnou havárii, změny prostředí)

3. den – realizace ve škole:
- zpracovávání jednotlivých témat

4. den – práce v terénu:
- Nemocnice Jihlava
- Dolní Rožínka
- Krajský úřad – ochrana obyvatelstva
- Beseda s aktivistou z ekologického hnutí

5. den – dokončení a příprava prezentace

6. den – prezentace v informačním centru:
- dopoledne pro žáky školy (7.-9. ročník)
- odpoledne pro rodiče a veřejnost

Návrhy možných úkolů (resp. témat, která žáci na základě práce s informacemi přeformulovali do úkolů - viz pracovní list):

1. Vývoj objevení atomu a jaderné energie
- životopisy vědců, časová přímka
2. Modely atomu, model jaderného reaktoru
3. Využití a zneužití jaderné energie
- mírové (rtg. záření, elektrárny, palivo…) a válečné (atomové zbraně…)
4. Výpočty a grafy
- energie, teplo, hmotnost, práce, výkon, účinnost, výhřevnost (srovnání různých zdrojů energie)
5. Odpady a jejich likvidace
6. Alternativní možnosti nahrazení jaderné energie
7. Dramatizace
- ke zvolenému tématu (spolupráce s Dramatickou sekcí) 
 

Evaluační část

 

Hodnocení projektu Tajemství atomu aneb Co se nám povedlo (+) a čeho se příště vyvarovat (-):

1) Rozsáhlost projektu
+ volnost výběru
- široké téma
- na některá (podle nás) témata nevyšel čas, nešlo se do hloubky

2) Načasování
+ oddech po přijímacích zkouškách, jiná forma práce
- těžké bylo pak začlenit žáky zpět do normální výuky

3) Příprava
+ jako vedoucí (učitelé) jsme museli projít velké množství materiálů, na které jsme děti odkazovali (poučení a přínos! x hodně času na přípravu, ale vyplatila se)
+ kontakty (při zajišťování exkurzí jsme strávili také hodně času, ale setkali jsme se skvělými lidmi, kteří se nám věnovali)
+ rozdělení úkolů (jeden by vše nezvládl – týmová spolupráce, radost z výsledku, podpora)
- je třeba dopředu naplánovat i finance a informovat rodiče, případně sehnat sponzory

4) Motivace
+ velmi důležitá (vhodně volit i název)
Hlavou k výbuchu – Einstein – přemýšlet o nových objevech a jejich využití
+ TALISMAN – činnost, představa, odlehčení, smysl, změna činností, konkrétní, zhmotnění

5) Realizace
+ dlouhodobá příprava (bylo dobře, že žáci věděli o projektu od třídní učitelky půl roku dopředu – možnost shromažďování materiálu, rozdělení do skupin, skutečně si to promýšleli)
+ změna činností – motivace, video, talisman, příprava nástěnky a prezentace, práce s počítačem, křížovky, pokusy, průběžné hodnocení činností, porady, exkurze, ankety
+ pohledy z různých stran (odborníci i veřejnost)
- nepříjemné chování a přístup veřejnosti k anketám
+ spolupráce žáků i učitelů
+ rozdělení rolí ve skupině
+ plnění a kontrola jednotlivých úkolů skupin (komunitní kruh)
- plnění a kontrola práce jednotlivých členů skupin
+ rodiče přišli do školy
+ motivace dalších tříd

6) Závěr
+ příprava i vyzkoušení si většího projektu pod odborným dohledem
+ spokojení žáci i jejich rodiče s tím, co zvládnou
+ spokojenost z průběhu projektu i vytvořených nástěnek a CD z prezentace
+ další motivace pro učitele
- víme, že když má projekt fungovat, je třeba mu věnovat hodně energie a času (zatím se musíme ještě učit)
- na projektu je třeba spolupracovat s kolegy, kteří chtějí, ti druzí ubírají pouze energii (je třeba vytvořit schopné pracující týmy)

Náš projekt má v hodnocení převahu + nad -. I náš pocit z odvedené práce je kladný.

 

Výstup projektu

 

  


Pomůcky cíle:
 • - učebnice F, Ch a D, odborná literatura, kabinet chemie, informační centrum, knihovna, videoprogramy, program a letáky informačního centra JE Dukovany, internet
 • - materiální zajištění (papíry, fixy, desky, lepidla, kuličky, silon, korek, špejle apod.)

Přílohy

Pracovní list

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 6940x

Prezentace projektu na ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 5008x

Komentáře

Počet komentářů: 0 Zobrazit komentáře