Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail projektu či výukové aktivity

Pravda života - zatím jsou tu s námi!?

Zjistěte stav životního prostředí vzhledem k ohroženým druhům rostlin a živočichů v CHKO Žďárské vrchy. (Ve spolupráci s redaktory kroužku školního televizního vysílání Škotel)

Vložil(a):
Ja Erudis, o.p.s. ono (Detail uživatele)
Autor(ři):
Z.Petrová, V. Formánková, D. Matějka, M. Svobodová, J. Holcová, B. Nováková; 1.ZŠ Žďár nad Sázavou
Hodnocení:
(1 hlas)

Další informace

Délka trvání: více než jeden týden
Věk: 13 - 15 let
Průřezová témata:
 • Osobnostní a sociální výchova (OSV)
 • Výchova demokratického občana (VDO)
 • Environmentální výchova (EV)
 • Mediální výchova (MeV)
Předměty:
 • Český jazyk
 • Matematika
 • Občanská nauka
 • Zeměpis
 • Přirodopis
 • Výtvarná výchova
Dovednosti:
 • samostatná práce
 • kooperace ve skupině
 • schopnost rozvrhnout si práci
 • schopnost vyhledávat, třídit, vyhodnocovat informace
Oborové cíle:
 • získání poznatků a informací o vyhynulých  a ohrožených druzích rostlin a živočichů v oblasti Žďárských vrchů a o současném stavu životního prostředí

Popis projektu či výukové aktivity

Úvodní evokační a organizační část

 

Říjen
V hodině českého jazyka napsali žáci dopis kamarádovi na téma "Bydlím v chráněné krajinné oblasti". (Smyslem této aktivity bylo zjištění aktuálního stavu vědomostí a poznatků o oblasti, ve které žáci žijí - v této fázi žáci nevěděli, na jakém projektu se v průběhu roku budou podílet.)

Listopad
24. 11. 2003 proběhla společná motivační hodina pro žáky celého 7. ročníku v tělocvičně (vzbuzení zájmu žáků) - ukázka živého dravce, který hnízdí v okolí, přírodní zajímavosti a přiblížení jedinečnosti krajiny, která je obklopuje. Diskusí se řešily otázky: Líbí se nám naše okolí? Co všechno víme o okolní krajině? Chceme ji zachovat i pro příští generace? apod.

Následovalo seznámení s projektem a rozdělení žáků do dvou velkých pracovních skupin, tzn. 7A,C - zaměření na ohrožené druhy živočichů, 7.B - zaměření na ohrožené druhy rostlin.

V době od 25.11. do 5.12. 2003 proběhla beseda s odborníky CHKO. Po ní žáci rozdělení do pracovních podskupin zjišťovali, které druhy rostlin a živočichů patří do kategorií kriticky ohrožených, silně ohrožených, ohrožených, vyžadujících pozornost, vyhynulých.
 

Realizační část

 

Prosinec
Žáci získávali a průběžně zpracovávali informace (součástí této fáze byla i následná konzultace s garanty skupin, tj. s vyučujícími zapojenými do projektu).

V rámci občanské výchovy žáci vytvářeli otázky anket (max. 3 otázky), jejichž cílem bylo zjištění informovanosti obyvatelstva a jejich názorů na stav životního prostředí, v němž žijí, a na současný stav fauny a flóry na Žďársku.

Ve výtvarné výchově si žáci vytvořili logo symbolizující tento projekt, které zároveň sloužilo k označení tazatelů ankety.

Leden
Žáci prováděli a vyhodnocovali ankety (zpracování pomocí grafů a tabulek - matematika).

Únor
V rámci třídnických hodin byla provedena kontrola práce jednotlivých podskupin, včetně vyhodnocení anket a kontroly zpracovávání v podobě pracovních listů (konzultace s vyučujícími přírodopisu a zeměpisu).

Březen
12. března - odevzdání zpracovaných pracovních listů
15.3. - 16.4. sestavení a uspořádání sborníku (výběr prací do sborníku provedli žáci za pomoci garanta)

Duben
22.4. Den Země - společná vycházka do přírody s pracovníkem správy CHKO - teoretické poznatky si žáci mohli ověřit v praxi a při diskusi s odborníkem si upřesnili nejasnosti. Nově získané informace se dětem hodily hned následující den při prezentaci.
 

Závěrečná reflexe projektu

 

23. 4. - projektový den žáků 7. ročníku se závěrečnou prezentací - vytváření prezentačních plakátů, poskytnutí sborníků a pracovních listů k nahlédnutí. Žáci, kteří se podíleli na projektu, se seznámili s prací jednotlivých podskupin, následovalo sebehodnocení a hodnocení práce podskupin. Tento den žáci také obdrželi malý keramický amulet (upomínkou na tento projekt), který vyrobili žáci ostatních ročníků v rámci výtvarné výchovy (leden - březen).

Květen
V rámci hodiny občanské výchovy proběhlo sebehodnocení práce v rámci celého projektu, žáci odpovídali mj. na anketní otázky (viz příloha Hodnocení projektu). Během třídnických hodin provedli třídní učitelé spolu s dětmi rozbor jednotlivých fází projektu, zhodnotili výsledky a význam pětiměsíční práce.
 

Výsledkem projektu jsou tedy pracovní listy žáků sestavené do sborníku, závěrečný projektový den a prezentace prostřednictvím školního televizního vysílání. Práce se průběžně účastnili i redaktoři kroužku školního televizního vysílání Škotel.


Pomůcky cíle:
 • beseda s odborníky CHKO
 • ankety - v rodině, mezi obyvateli města a mezi spolužáky (ve dvojicích) internet
 • informační centrum školy, informační centrum CHKO
 • referát životního prostředí MU
 • knihovny + vlastní zdroje
 • vycházka s pracovníkem CHKO do přírody

Přílohy

Písemné zadání práce pro skupiny

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3555x

Den Země

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3166x

Vytváření plakátů

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3202x

Jeden z plakátů

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3067x

Hodnocení projektu

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3447x

Komentáře

Počet komentářů: 0 Zobrazit komentáře