Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail projektu či výukové aktivity

Voda, vzduch

Miniprojekt navazuje na přírodovědné znalosti z I. stupně. Cílem projektu je rozšířit tyto znalosti a začlenit průřezové téma Enviromentální výchova (tém. okruh: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí ). Žáci zhodnotí význam vody a vzduchu pro život na Zemi, zjistí z dostupných zdrojů příklady jejich znečišťování a navrhne způsoby omezování jejich znečišťování v nejbližším okolí.
Žáci se učí spolupracovat při vytváření projektu, vyhledávat informace, rozvíjet komunikativní, sociální a občanskou kompetenci a kompetenci k učení.

Vložil(a):
erudisadmin (Detail uživatele)
Autor(ři):
Ing. Ilona Kutová
Škola:
Základní škola, ul.Mládežnická - Trutnov 2, Mládežnická 536 - (Detail školy)
Hodnocení:
(0 hlasů)

Další informace

Délka trvání: více než jeden den
Věk: 13 - 15 let
Průřezová témata:
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)
 • Environmentální výchova (EV)
Předměty:
 • Matematika
 • Zeměpis
 • Přirodopis
 • Chemie
Dovednosti:
 • Kompetence k učení
 • - podpora vyhledávání a třídění informací u žáků, tvorba  prezentací
 • - podpora sebehodnocení
 • - cíle učení vysvětlí na příkladech z běžného života
 • Kompetence  komunikativní
 • - umožní spolužákům spolupracovat při řešení úloh
 • - vedeme žáky k prezentaci své práce a k obhajobě názoru
 • Kompetence sociální
 • - rozvíjíme schopnost spolupracovat ve skupině
 • - vedeme žáka k uvědomění si role ve skupině a k hodnocení vlastního přínosu pro  skupinu
 • Kompetence občanské
 • - vedeme žáka k pochopení nutnosti péče o ŽP
Oborové cíle:
 • - poznává druhy ekosystémů
 • - popisuje základní podmínky života
 • - uvědomuje si souvislost mezi lidskými aktivitami a problémy životního prostředí
 • - zkoumá vztah člověka k prostředí
 • - počítá s procenty (chemické složení směsí)

Popis projektu či výukové aktivity

Motivační část

Použité metody:
 • Vím - Chci vědět - Dozvěděl jsem se (V-CH-D)

V rámci vyučovacích hodin Chemie, Přírodopis (1.-2. čtvrtletí), exkurze (2.čtvrtletí) dle možností (čistírna odpadních vod a úpravna pitné vody nebo přehrada Les Království), hlavní prezentace pro spolužáky a žáky 7.ročníku (prosinec).

výklad pojmů, videoprojekce, vyhledávání informací (odborná literatura, internet), skupinová práce (třídění informací, prezentace)
Dělení do skupin: Smíšené max. čtveřice
Aktivity: - seznámení s projektem, rozdělení témat a žáků do skupin, V-CH-D + pětilístek
- seznámení s kritérii hodnocení
 

Realizační část

Použité metody:
 • INSERT
 • Vím - Chci vědět - Dozvěděl jsem se (V-CH-D)

- třídění informací
- prezentace ve třídě a odstranění nedostatků
- hlavní prezentace
- exkurze do úpravny pitné vody nebo ČOV

 

Evaluační část

Použité metody:
 • Vím - Chci vědět - Dozvěděl jsem se (V-CH-D)

sebehodnocení žáků
- posuzují, co se jim podařilo, co je potřeba příště vylepšit                                                  
- jak práce probíhala, jak příště řešit problémy, které se vyskytly                             

kritéria spolupráce
- úroveň zpracování přidělené části úkolu v rámci skupiny
- dodržení dohodnutého termínu na zpracování své části úkolu
- podíl na grafickém zpracování výstupu
- podíl na prezentaci
- ohodnocení práce ostatních členů skupiny

kritéria dovednosti vyhledávat informace
- žák vybere ke své části tématu 5 nejdůležitějších informací
- text z internetu nebo encyklopedie  parafrázuje (využije vlastních slov)
- vysvětlí všechny termíny, které v textu použije
- text žák doplní alespoň o 2 zajímavosti k dané části tématu
                                 
kritéria komunikativní kompetence
- prezentace trvá alespoň 3 minuty
- prezentují alespoň 2 žáci
- prezentace začíná oslovením publika a končí poděkováním    
- v průběhu prezentace položí posluchačům alespoň 1 otázku  k danému tématu

vyhodnocení projektu
- v hodině CH: hodnocení  prezentace, klasifikace PL V-CH-D, test
- v hodině Př: hodnocení  prezentace, klasifikace PL V-CH-D, test

                                                                                                                                                                          
 


Pomůcky cíle:
 • - informační zdroje (učebnice, encyklopedie, internet)
 • - PC a dataprojektor
 • - vyčlenění 2 vyučovacích hodin na prezentace v kinosále

Přílohy

fotodokumentace

Poslední aktualizace 06.10.2011, staženo 3670x

fotodokumentace

Poslední aktualizace 06.10.2011, staženo 3608x

fotodokumentace

Poslední aktualizace 06.10.2011, staženo 3483x

Komentáře

Počet komentářů: 0 Zobrazit komentáře