Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail projektu či výukové aktivity

Voda a život

Vytvořte prezentační panely (podle zadání pro jednotlivé skupiny) a s jejich obsahem seznamte ostatní. Témata panelů:
• Vlastnosti vody    
• Pohyb organismů ve vodě   
• Vodní hladina, čistota vody
• Hloubka vody a vodní organismy

Vložil(a):
Ja Erudis, o.p.s. ono (Detail uživatele)
Autor(ři):
Mgr. Veronika Bártová, Mgr. Iva Buchalová, Mgr. Pavel Holánek, Mgr. Marie Vlčková, Mgr. Jaroslava Cendelínová; ZŠ Velká Bíteš
Hodnocení:
(1 hlas)

Další informace

Délka trvání: jeden den
Věk: 13 - 15 let
Průřezová témata:
 • Osobnostní a sociální výchova (OSV)
 • Environmentální výchova (EV)
 • Mediální výchova (MeV)
Předměty:
 • Zeměpis
 • Přirodopis
 • Fyzika
 • Výtvarná výchova
Dovednosti:
 • samostatné řešení zadaných problémových úloh
 • rozvoj kooperativních a komunikativních dovedností
Oborové cíle:
 • praktické použití poznatků a dovedností z hodin F, Př, Z s ohledem na vzájemné propojení těchto poznatků v rámci předmětů (mezipředmětové vztahy, komplexní pohled na dané téma, vyhledávání a zpracování  informací)

Popis projektu či výukové aktivity

Motivační část

 

a) Motivace proběhne v hodinách Vv - zpracování tématu - Voda a život, příprava případných pomůcek (modelů) apod.
b) Motivace žáků v hodině fyziky před vlastním projektovým blokem. Seznámení s organizačními pokyny - obsahem, organizací a cíli projektového dne „Voda a život“

Realizační část

 

- zajistit rozvrh a učitele na vybraný den
- podlaží, ve kterém bude projekt probíhat
- místnost, kde budou probíhat prezentace
- učebnu informatiky a knihovnu
- zajistit potřebné pomůcky

Období: březen - světový den vody 22.3.

Časový harmonogram:
8:10 - 11:00 práce na tématech v jednotlivých třídách
11:00 - 11:30 příprava prezentace za celou třídu
11:40 - 13:10 - prezentace (15-20 min prezentace ve třídách pro ostatní třídy ročníku)

Po společném úvodu si každá třída vylosuje jedno ze čtyř témat (podklady 2x v obálce). Každé téma obsahuje šest okruhů. Ve třídě si potom skupiny žáků po cca 5 rozdělí jednotlivá témata okruhů. Podmínkou je vypracovat minimálně 5 témat. Každá skupina pracuje samostatně během 3hodinového bloku - v němž budou řešeny problémové úlohy zaměřené na mezipředmětové vztahy. Výstupem bude prezentační panel - tj. písemné zpracování daného úkolu. Žákům je třeba zdůraznit, že budou společně vytvářet prezentace pro ostatní sedmé třídy.

 

Pravidla práce pro skupiny:

- na toaletu odcházejte, jak potřebujete, odpočinek i jídlo a pití ve třídě - jak uznáte za vhodné, o velké přestávce lze jít do bufetu. Vyhledávání zdrojů - přechod do učebny IVT, případně knihovny.

- informační zdroje: vlastní knihy, noviny, časopisy, v učebně informatiky max. 2 žáci ze skupiny, pro 1 třídu jsou vymezeny 4 počítače, knihovna - ze skupiny také maximálně dva

- vše zaznamenávejte písemně, případně se pokuste svá tvrzení potvrdit i výpočty nebo pokusy. Kreslete obrázky, vyhledávejte vhodné články. Snažte se použít své znalosti z přírodopisu, fyziky, zeměpisu... Nezapomeňte, že budete dané téma prezentovat ostatním třídám. 

- důležitá je spolupráce! Každá skupina plní úkoly, které bude nakonec prezentovat ostatním třídám. Pokuste se ostatní co nejvíce zaujmout.

- časový harmonogram: v každé skupině si určete časoměřiče, který bude průběžně čas sledovat!

 

Kritéria hodnocení:

- týmová práce se zapojením všech

- věcná správnost a vyváženost použitých informací

- způsob zpracování (přehlednost a srozumitelnost plakátu, posteru)

- poutavost prezentace


Tematické okruhy - znění úkolů pro 4 třídy (podrobné znění úkolů viz příloha Úkoly pro třídy)
- Vlastnosti vody
- Pohyb organismů ve vodě
- Vodní hladina, čistota vody
- Hloubka vody a vodní organismy
 

Evaluační část

 

1. Reflexe aneb jak jsme to viděli:

Co se nám na projektu líbilo?
• zapojení žáků
• vysoká aktivita a nasazení většiny z nich
• kreativita
• nápady žáků

Jaká jsou podle nás pozitiva projektů?
• změna pro žáky
• nové dovednosti (kompetence) jsou velmi důležité!!!
• vyjadřování - prezentace před větší skupinou
• vysoká aktivita a zapojení žáků
• kreativita
• spolupráce učitelů

Čím jsme byli naopak zklamáni?
• tak a dost - při prezentacích bylo nutno žákům vysvětlit, jak se při prezentaci chovat, je dobré včas zasáhnout
• někteří žáci byli dosti stresováni
• odklony od linie tématu (i když zadání bylo poměrně přesné)
• nutná je vhodná místnost pro prezentaci

Co je potřeba v rámci projektů ještě zvládnout? (V čem to skřípalo?)
• skupinová práce - dělení do skupin
• schopnost se vyjadřovat obzvláště před velkou skupinou
• práce s informacemi
• vyhledávání informací (internet)
• práce s literaturou
• prezentace svých výsledků („umět prodat“)

Doporučení:
Původní koncepce projektu - použití již nabitých dovedností a znalostí - vzala trochu za své, protože žáci nemají ještě dostatečné kompetence (skupinová práce, práce s informacemi, vyhledávání informací (internet), práce s literaturou...). Před konáním obsáhlejších projektů je nutné začínat po krocích (jednotlivých kompetencí).

Projekty zpočátku budou spíše o tom, jak při nich žáci mají pracovat, než o vstřebávání informací, jakmile se zvládnou základní kompetence, potom půjde i o informace. 

Výstup projektu

 

• fotografie z průběhu projektu
• postery (plakáty) s výsledky práce žáků
• videozáznam


Pomůcky cíle:
 • internet, učebnice, encyklopedie, časopisy, noviny, pomůcky dle potřeby (k pokusům), dále noviny, časopisy, literatura -  vše, co se týká vody, nůžky, lepidlo, fixy, pastelky

Přílohy

Úkoly pro třídy

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 5252x

Komentáře

Počet komentářů: 0 Zobrazit komentáře