Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail projektu či výukové aktivity

Česká republika aneb Udělejme si pořádek

Udělejme si pořádek v České republice - tedy:
a)  v informacích, které máme či získáme o ČR  
b)  v tom, jak se v ČR třídí odpady (jak sami můžeme pomoci našemu životnímu prostředí)

Vložil(a):
Ja Erudis, o.p.s. ono (Detail uživatele)
Autor(ři):
Mgr. Radka Matulová, Mgr. Věra Kaupová, Mgr. Jana Návratová; ZŠ Masarykova 141, Telč
Hodnocení:
(2 hlasy)

Další informace

Délka trvání: jeden den
Věk: 9 - 10 let
Průřezová témata:
 • Osobnostní a sociální výchova (OSV)
 • Environmentální výchova (EV)
Předměty:
 • Vlastivěda
 • Přírodověda
 • Výtvarná výchova
 • Pracovní činnosti
Dovednosti:
 • třídit informace a učit se rozlišovat podstatné od nepodstatných
 • rozvíjet tvořivost, schopnost spolupráce v kooperativních aktivitách
 • utvářet zdravé sebevědomí, potřebu sebevzdělávání, sebehodnocení a sebekontroly
Oborové cíle:
 • zvýšit schopnost žáků orientovat se v mapě ČR a pracovat se slepou mapou
 • vyhledávat informace v literatuře a na internetu, prohloubit dosud získané informace o ČR

Popis projektu či výukové aktivity

Úvodní evokační a organizační část

 

Organizační část:

a) vytvoření skupin - Žáci byli rozděleni do čtyř skupin na základě čísel, které si každý vytáhl z klobouku (důvodem bylo vyhnout se smlouvání dětí, které odmítají utvořit jiné seskupení než se svými kamarády, či výmluvám, týkajícím se obtížnosti přidělené práce apod.). Následným úkolem nově vzniklých skupin bylo najít (vytvořit) si ve třídě vhodný pracovní prostor.

b) rozdělení rolí - Poté si každá skupina zvolila jedince, který celou skupinu vedl a kontroloval, dalšího, který měl za úkol sledovat časové rozvržení práce, a kontaktní osobu, jejíž úkolem bylo komunikovat při obtížích (nejasnostech) v práci a postupu s učitelem apod.

c) pravidla - V tomto případě bylo třeba (vzhledem ke specifikům této skupiny žáků) připomenout a zdůraznit potřebu důsledného dodržování některých pravidel, jejichž porušování by mělo rušivé účinky na celkovou atmosféru a efektivitu práce. (pozn.: společné zapsání pravidel na tabuli!)

Motivační část:

Po ustanovení skupin a pravidel následoval brainstorming (snahou bylo v úvodu práce vycházet z dosavadních zkušeností dětí a jejich vesměs prozatím malých znalostí o České republice).
Na tabuli byla vytvořena tabulka (viz příloha Tabulka) a úkolem žáků bylo k daným „nadřazeným“ pojmům připojovat slova další („podřazená“) a vpisovat do čtyř sloupců náměty úkolů jednotlivých skupin. Díky pojmům, které žáci vymysleli a zapsali, vznikla obecná osnova, která měla skupinu držet a vést při zpracovávání svého tématu.
Na závěr této fáze projektu vyučující přidělila 4 skupinám jedno ze 4 témat a přidala i zadání předem připravených úkolů. Po tomto strukturovaném začátku následovala realizační část projektu.

Realizační část

 

V průběhu realizační části projektu vyučující „jen“ dohlížela na průběh práce a konzultovala s kontaktními osobami případné nejasnosti při plnění písemně zadaných úkolů (viz příloha Úkoly) .

Každá skupina si v průběhu čtvrté vyučovací hodiny připravila prezentační projev, jehož cílem bylo ostatním spolužákům předat poznatky, které si v průběhu práce osvojila, a ukázat výsledek své práce. Po skončení prezentace každé skupiny následovalo krátké hodnocení a sebehodnocení skupin. Probíhalo tak, že skupiny měly bezprostředně po prezentaci odpovědět na tyto otázky:
a) Umíte zaznamenat alespoň pět informací, které si z prezentace pamatujete?
b) Co vás na prezentaci zaujalo nebo překvapilo?
c) Co byste doporučili vylepšit a jak?

Po rozboru zpětné vazby a reakci (sebehodnocení) hodnocené skupiny následovala krátká přestávka. Tak se vystřídaly všechny skupiny. Na závěr vystoupila skupina čtvrtá s tématem „Průmysl a zemědělství“, po jehož reflexi následovala závěrečná část projektu:

Aktivita „Třídím, třídíš, třídíme?“:

Na začátek hry s ekologickým námětem si každý žák namaloval nějaký výrobek, který může koupit v obchodě nebo nalézt doma, na smetišti… Poté se karty zamíchaly a každý žák si vybral nějaký produkt, který se správně, na základě vlastního ekologického smýšlení, pokusil vhodit do vhodného „kontejneru“ - tyto informace dostaly děti v přípravné fázi projektu, aniž by věděly, že tuto aktivitu podstoupí.

Barva kontejneru:
Žlutá (PET lahve)
Červená (JED)
Hnědá (BIOODPAD)
Zelená (SKLO)
Modrá (PAPÍR)
Černá (KOV)

Na závěr vyučující otevřela jednotlivé kontejnery a spolu s žáky zhodnotili, zda jsou ve správných kontejnerech umístěny správné karty. Pokud se objevil nějaký omyl, zjednali na základě společné domluvy nápravu.

Závěrečná reflexe projektu

 

• sebehodnocení: Myslím si, po vstřebání všech sebereflexních myšlenek z celého dne, že jsem realizaci tohoto projektu zvládla úspěšně i přes některé obtíže, které se v průběhu vyskytly. Ale chybami se člověk učí! Spokojenost se projevila jak na mé straně v ohledu zkušeností, teoretických i praktických znalostí, mezilidských vztahů i prožitků, které získali moji svěřenci, tak i na straně žáků.
• hodnocení spolužáků navzájem: V závěru celého projektu jsme provedli společné zhodnocení, kdy se žáci pokoušeli najít pozitiva a negativa své práce i ostatních (co se jim povedlo a co by udělali jinak, která činnost je bavila, která je nebavila a kterou by dělali raději, kdo a jak plnil svůj úkol, co je rušilo a co jim naopak vyhovovalo atd.).
• hodnocení učitelem: Projektový den byl velmi náročný nejen na předcházející přípravu a získání teoretických poznatků, ale především na organizaci. První úskalí se projevila v žákovské přípravě na projekt. Žákům jsem sdělila, o jakou činnost asi půjde, aby měli možnost donést si vhodný materiál a literaturu. Ráno se pak ukázalo, že ti, kteří se nejvíce angažovali, nedonesli nic. Proto je lepší, když si každé dítě vybere jednu povinnost a tu opravdu splní. Dále v mnohých případech nebyla dodržována předem domluvená pravidla, což mělo za následek zmatenost situace a nesoustředěnost dětí. V budoucnu bude třeba celou akci zastavit a znovu si pravidla připomenout či stanovit další. Poté se vyskytl problém v rozdělování rolí ve skupině a v plnění zadané role. Děti v tomto věku ještě nedokáží udržet pozici „nadřízeného“ (bojí se jinému řídit a ti druzí jej zase odmítají poslouchat), proto by měl učitel každému dítěti ve skupině přidělit jistou roli, kterou bude po celou dobu plnit. Dětem by mělo být také připomenuto, že úkol, který jim byl zadán, by měly dokončit a neodcházet od nedodělané práce v případě, že již o ni ztratily zájem, a teprve až skončí svoji povinnost, mohou pomoci jinému jedinci. Pokud se zamyslím nad spoluprácí žáků ve skupině, mohu říci, že spolu vycházeli přátelsky a bez větších konfliktů. Dokázali si poradit i diskutovat o možných způsobech řešení. Jen někdy se stalo, že jejich komunikace se odchýlila od řešení daného problému a zvrtla se v družný kamarádský rozhovor. Ve fázi ukončení projektu nastaly potíže s úklidem prostoru třídy před následnou prezentací prací. I když žáci začínali pracovat s vybraným omezeným prostorem, v závěru jsem zjistila, že úklid nebude trvat jen pár minut, nýbrž o mnoho déle. Svůj pracovní prostor zvětšili natolik, že nebyli schopní se domluvit na tom, čí je ten a ten nepořádek. Proto příště ihned na počátku bude nutno zdůraznit tento fakt v rámci domluvených pravidel. Závěrečná prezentace byla vyvrcholením celého dne. Některé děti mě okouzlily svým ústním, většinou improvizovaným projevem a schopností komunikace s publikem. V některých momentech bylo však nutné do projevu některého z nich zasáhnout z důvodu zvýšení hlasitosti mluvy nebo zmatenosti myšlenek.


Pomůcky cíle:
 • encyklopedie, Rozum do kapsy, internet, Vlastivěda (učebnice), soubory map, Atlas světa, Atlas České republiky...
 • psací a kreslicí potřeby, pravítko, plastelína, velký balicí papír, slepé mapy ČR, nůžky, lepidlo, různé papírové krabičky a barevné listy papíru + každá skupina individuální pomůcky podle vlastní iniciativy na splnění úkolu

Přílohy

Tabulka

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3540x

Úkoly

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 4009x

Výstupy projektu 1

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3524x

Výstupy projektu 2

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3396x

Výstupy projektu 3

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3321x

Výstupy projektu 4

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3380x

Výstupy projektu 5

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3305x

Komentáře

Počet komentářů: 0 Zobrazit komentáře