Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail projektu či výukové aktivity

Co by tomu řekl Napoleon

Připravte prezentaci pro spolužáky (formou pokusů, krátkých dramatických scének, soutěží, kvízů, ucelených přehledů informací, časových přímek...) a zmapujte tak období velkých vědeckých a společenských změn v období VFR na území různých evropských států

Vložil(a):
Ja Erudis, o.p.s. ono (Detail uživatele)
Autor(ři):
Mgr. Jaroslav Salák, Mgr. Bohumír Machovec, Mgr. Hana Krepčíková, Mgr. Miroslava Hodálová; ZŠ Otokara Březiny, Jihlava
Hodnocení:
(1 hlas)

Další informace

Délka trvání: více než jeden týden
Věk: 13 - 15 let
Průřezová témata:
 • Osobnostní a sociální výchova (OSV)
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)
Předměty:
 • Český jazyk
 • Matematika
 • Zeměpis
 • Dějepis
 • Fyzika
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
Dovednosti:
 • posilování schopnosti efektivně pracovat s informacemi
 • učit žáky vnímat souvislosti - mezipředmětové vazby
 • rozvoj a posilování komunikativních a kooperativních dovedností
 • zefektivnění práce s internetem a multimédii
 • vyžití různých slohových útvarů – interview, úvaha, článek, reportáž, dramatizace,.....
Oborové cíle:
 • prohloubení poznatků z výše uvedených předmětů (i nad rámec osnov)

Popis projektu či výukové aktivity

Úvodní evokační a organizační část

 

a) úvodní setkání:

- seznámení s projektem a zadání dlouhodobých úkolů (projekt byl naplánován na 1 měsíc - tzn., že po úvodním setkání s Napoleonem měly jednotlivé skupiny měsíc na shromáždění informací. Ty mohly v průběhu konzultovat s učitelem, který jim byl „přidělen“.)
- motivace (pro všechny třídy krátká scénka „Vstup Napoleona na scénu“ – Napoleon se představil a vyprávěl o sobě i „své“ době, dále vysvětlil, proč přišel, pomohl rozlosovat území, na kterém budou třídy pátrat (a: Anglie, b: Francie, c: Habsburská monarchie + Německo), a předal „glejt“ (velkou časovou osu, na kterou budou žáci zaznamenávat jednotlivé události - časová osa bude umístěna v každé třídě na zdi, viz příloha Glejt)
- předání informací o pravidlech, průběhu a cíli práce

b) domluva:

- zajištění spolupráce s informačním centrem (IC) a vyučujícími informatiky
- určení konzultantů (učitelů) pro jednotlivé skupiny (ti měli za úkol směřovat skupiny k takovým informacím, které půjdou přiblížit ostatním nějakou zajímavou formou)
- materiální zajištění: třídní učitelé

c) zásady vysoké aktivity:
- rozdělení oblastí a konkrétních úkolů (skupinám i jednotlivcům - je třeba pružně reagovat na podněty od žáků)
- rozdělení odpovědnosti ve skupinách (role žáků), odpovědnost za třídy (učitel - konzultant)
- uspořádání shromážděných materiálů na časové ose (průběžný a díky shromažďování informací na časové ose i “viditelný“ monitoring postupu práce jednotlivých skupin)

Realizační část

 

Prezentační den

a) 1. - 2. hodina: 2. setkání s Napoleonem, který se přišel podívat na výsledek práce jednotlivých skupin, losování pořadí prezentace, poslední úpravy obsahu a formy prezentací v jednotlivých třídách
b) 3.- 4. hodina: prezentace práce tříd ve vylosovaném pořadí
c) 5. hodina: zhodnocení projektu žáky, učiteli a na závěr i samotným Napoleonem + jeho odchod „na smetiště dějin“

Závěrečná reflexe projektu

 

Hodnocení již uskutečněného projektu od učitelů

ocenění - přínos pro žáky:
- získání informací nad rámec základního učiva
- možnost věnovat se hlouběji pouze pro ně zajímavým tématům
- nutnost spolupráce ve skupině, dělba práce
- možnost předvést se ostatním při prezentaci
- vyhledávání a zpracovávání informací

problémy:
- rozdělení si pravomocí a povinností ve skupině
- mluvený projev některých žáků

 

Návrhy a připomínky odborníka k popisu projektu:

- Po dobu 1 měsíce mají dvojice žáků shromažďovat a zpracovávat informace k zadanému tématu – a to na základě konzultace s učitelem. Konzultace s učitelem je jistě k užitku, neomezuje-li zásadnějším způsobem samostatnost žáků. Nebylo by lepší rozdat žákům zadání – např. v podobě pracovních listů, které by pak měli sami doplnit, poté zkonzultovat získané informace a následně zapsat na časovou osu?
- Není zcela jasné, jak a kdy mají žáci získané informace zpracovat (do podoby avízovaných pokusů, scének, kvízů…). Zdá se, že to bude opět práce dvojic směřovaná učitelem. Co kdyby se žáci více osamostatnili, shlukli se do skupin podle oborů (historie, fyzika, …na 1 území), a ve vyhrazeném čase by si předali informace a spolu za svůj obor vymysleli, jak je zpracovat a posléze zajímavou formou prezentovat. Učitel by jim k tomu poskytl jen rámcové zadání upravené pro každý obor např. :
„Vážení fyzikové! Co nevidět se zúčastníte týdenní vědecké konference, při níž budete mít šanci prezentovat výsledky Vašeho bádání v oboru fyzika v době VFR na území…. Pro tuto příležitost připravte
1) Stručný komentář k událostem na časové ose
2) Křížovku se jménem nejznámějšího fyzika tohoto období
3) Prezentaci pokusu přibližujícího významný objev této doby
apod.“
(pozn.: Každý den prezentačního týdne – týdenní vědecké konference - by byl zaměřen na jeden obor, se kterým by žáky seznamovali specialisté na něj zaměření.)
- Udělat prezentaci jen v jednotlivých třídách by vzalo projektu důležitou ideu – možnost seznámit se s vývojem v 1 době na 3 územích – a zároveň by to třídám zabránilo v možnosti učit se z výsledků práce ostatních tříd. Prezentace pro všechny ročníky by určitě měla proběhnout!!! (př.: Na každý den prezentačního týdne sezvat specialisty jednoho oboru, ale ze všech 3 zemí, kteří by ostatní se svým oborem seznámili.)
- Velký význam bude mít pro žáky už shromažďování informací, jejich zpracování, schopnost kooperovat, kreativita při přípravě prezentace atd. atd., což jde někdy těžko vyjádřit známkou. Pro tento typ výuky doporučuji slovní hodnocení, které lépe postihne všechny aspekty žákovy práce. K výsledkům by se měli moci vyjádřit i ostatní žáci – dát zpětnou vazbu, co se jim na čím výstupu líbilo a nelíbilo. Užitečný je i prostor pro sebehodnocení – co jsem si z projektu odnesl?


Pomůcky cíle:
 • učebnice, odborná literatura, encyklopedie, informační centrum (IC), knihovna, internet

Přílohy

Glejt

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3524x

Foto z projektu 1

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3310x

Foto z projektu 2

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3251x

Komentáře

Počet komentářů: 0 Zobrazit komentáře