Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail projektu či výukové aktivity

Gulliverovy cesty

Seznamte se s Gulliverem a jeho dobrodružstvími v zemi obrů. Vytvořte si představu o tom, jak to mohlo vypadat v zemi liliputů. Svou představu prezentujte ostatním třídám. Odpovězte tak sobě i ostatním na otázku, jak se žije malým mezi velkými a naopak.

Vložil(a):
Ja Erudis, o.p.s. ono (Detail uživatele)
Autor(ři):
Mgr. Zdeněk Dlabola, o.s. JOB
Hodnocení:
(0 hlasů)

Další informace

Délka trvání: jeden den
Věk: 10 - 13 let
Průřezová témata:
  • Osobnostní a sociální výchova (OSV)
  • Multikulturní výchova (MuV)
Předměty:
  • Český jazyk
  • Občanská nauka
  • Rodinná výchova
  • Výtvarná výchova
Dovednosti:
  • rozvíjet u žáků klíčové kompetence (především tvořivost, kooperativní a sociální dovednosti, samostatnost a odpovědnost, schopnost hodnotit)
  • rozvíjet osobnostně-sociální dovednosti a estetické cítění
Oborové cíle:
  • seznámit žáky s knihou Gulliverovy cesty, budovat jejich vztah k literatuře a rozvíjet schopnost aktivní práce s textem

Popis projektu či výukové aktivity

Úvodní evokační a organizační část

 

Projekt probíhal většinou pro 3 třídy jednoho ročníku, ale i pro skupiny žáků různého věku. Byl zaměřen především na posilování interpersonálních vztahů. Před zahájením projektu byla stanovena základní pravidla, tedy to, co se bude v závěru dne také hodnotit. Mezi nejdůležitější bylo zařazeno - Co nejlépe naslouchat jeden druhému, účinně, otevřeně a srozumitelně komunikovat, spolupracovat a společně splnit daný úkol, každý je zodpovědný za to, co dělá, ale také za to, co nedělá!

Úvod projektu tvořilo divadelní představení, které sehráli studenti VŠ. (Tato část může být nahrazena čtením úryvků z knihy nebo dramatizací klíčových úseků knihy, které se vztahují k tématu projektu apod.) V závěru divadelního představení byli diváci vyzváni, aby se vydali na další dobrodružnou výpravu společně s Gulliverem - stali se tak posádkou lodi s různými rolemi. Po návratu ze své výpravy měli předvést 10-15minutovou prezentaci - zprávu z cest pro ostatní cestovatele. Ke splnění tohoto úkolu jim měly pomoci instrukce, o nichž se dozvěděli ze zprávy, kterou obrdželi ihned po představení. (viz příloha Zpráva)

Přibližný harmonogram dne:

7,30 - 8,00 Setkání pedagogů (poslední instrukce, dotazy, rozdělení žáků do podskupin...)
8,00 – 8,45 Společná motivační část (seznámení s dětmi, úvodní informace, divadelní představení, zadání práce)
8,45 - 11,15 Oddělená práce podskupin (plnění úkolů, příprava prezentace)
11,15 - 12,15 Společná prezentace výsledků práce všech podskupin, hodnocení a závěr práce s žáky

Realizační část

 

Jak se žáci dozvěděli z překladu zprávy, byly někde v jejich třídě (kam si již při svém příchodu do školy dali pomůcky i osobní věci) schovány již zmíněné instrukce pro další práci. Ty museli najít a samostatně vyplout (zadání si přečíst, rozdělit si úkoly a začít je zpracovávat) bez pomoci učitelů, a to do 20 minut. Skupiny pracovaly zcela samostatně a v průběhu práce občas využívaly možnosti konzultovat svoje záměry a kroky s učitelem.
Projekt proběhl na několika základních školách kraje Vysočina. S ohledem na věkové i sociální složení žáků a požadavky učitelů vzniklo několik variant zadání. V tomto popisu je uvedena jedna z nich, která byla určena pro věkově smíšené skupiny žáků od 4. do 7. třídy (viz příloha Úkoly) .
Na přípravu prezentace bylo třeba žákům vymezit čas, ve většině případů bylo 30 minut nezbytnou podmínkou pro základní „nazkoušení“. Co skupiny nestihly, musely zaimprovizovat. Jedním z kritérií hodnocení bylo i aktivní zapojení většiny žáků do prezentací.

Závěrečná reflexe projektu

 

Každá z prezentací byla ukončena společným zhodnocením práce, skupiny se hodnotily navzájem po obsahové i formální stránce - diskuse byla moderována učitelem.
Na úplný závěr (po vyslechnutí a zhodnocení všech prezentací) byla obrácena pozornost na to, jakým způsobem (do jaké míry) se podařilo jednotlivým skupinám dodržovat a využívat v úvodu stanovená pravidla, která byla pojmenována jako jeden z předpokladu úspěchu v tomto dni - Co nejlépe naslouchat jeden druhému, účinně, otevřeně a srozumitelně komunikovat, spolupracovat a společně splnit daný úkol, každý je zodpovědný za to, co dělá, ale také za to, co nedělá!

Učitelům bylo doporučeno, aby druhý den v rámci občanské či rodinné výchovy pokračovali v reflexi, v níž by nastolili téma malí x velcí (jak bylo Gulliverovy v zemi OBRŮ X LILIPUTŮ). Žáci v komunitním kruhu určovali na základě včerejší zkušenosti pravidla pro soužití malých a velkých. Takto vzniklá pravidla byla na závěr vyvěšena v prostorách školy, kde se nejčastěji setkávají „malí a velcí“.
Projekt nabízí řadu možností, jak jej dále rozvíjet v rámci jednotlivých předmětů. Např.: dějepis - „zámořské objevy“, občanská výchova či zeměpis - „kultury a jejich jedinečnosti“, český jazyk - “realita x fantazie“ nebo jakýkoliv slohový útvar. V některých případech bylo využito možnosti reflektovat práci žáků a jejich vklad či profit z projektového dne tím, že během následující hodiny češtiny žáci psali úvahu na téma Gulliverovy cesty (popř.: Moje setkání s Gulliverem, Jak jsem malý, tak jsem velký apod.).


Pomůcky cíle:
  • pastelky, nůžky, lepidlo, výtvarné materiály (ústřižky látek, provázky, bavlnky, kamínky a jiné přírodniny atd.), krabičky od léků apod., balicí papír, čtvrtky, psací potřeby, krepový papír...

Přílohy

Zpráva

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3431x

Úkoly

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3384x

Foto divadlo 1

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 2959x

Foto divadlo 2

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 2918x

Foto z projektu 1

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 2950x

Foto z projektu 2

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 2981x

Foto z projektu 3

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 2988x

Foto z projektu 4

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3029x

Foto z projektu 5

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 2944x

Komentáře

Počet komentářů: 0 Zobrazit komentáře