Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail projektu či výukové aktivity

Malý princ

Seznamte se s Malým princem a představte mu planetu Zemi - hledá totiž přátele, práci a poučení, ale zatím viděl jen poušť a mluvil s několika málo lidmi.

Vložil(a):
Ja Erudis, o.p.s. ono (Detail uživatele)
Autor(ři):
Mgr. Zdeněk Dlabola, o.s. JOB
Hodnocení:
(0 hlasů)

Další informace

Délka trvání: jeden den
Věk: 13 - 15 let
Průřezová témata:
  • Osobnostní a sociální výchova (OSV)
Předměty:
  • Český jazyk
  • Občanská nauka
  • Rodinná výchova
  • Výtvarná výchova
Dovednosti:
  • rozvíjet u žáků klíčové kompetence (především tvořivost,  kooperativní a sociální dovednosti, samostatnost a odpovědnost, schopnost hodnotit)
  • rozvíjet osobnostně-sociální dovednosti a estetické cítění
Oborové cíle:
  • seznámit žáky s knihou Malý princ, budovat jejich vztah k literatuře a rozvíjet schopnost aktivní práce s textem

Popis projektu či výukové aktivity

Úvodní evokační a organizační část

 

Úvod projektu tvořilo divadelní představení, které sehráli žáci (věk 15 - 17 let) ZUŠ Týniště nad Orlicí. (Tato část může být nahrazena čtením úryvků z knihy nebo dramatizací klíčových úseků knihy, které se vztahují k tématu projektu apod.) V závěru divadelního představení byli diváci vyzváni, aby (pro případ, že se s malým princem setkají) připravili 10-15minutovou prezentaci o naší planetě a lidech na ní, ale…. (podle vyznění v závěru představení – viz. výňatek ze scénáře).

 

Katka: Když dospělým vypravujete o novém příteli, nikdy se vás nezeptají na věci podstatné.
Fox: Nikdy vám neřeknou: „Jaký má hlas? Které jsou jeho oblíbené hry a jestli sbírá motýly?“
Vendula: Místo toho se vás zeptají: „Jak je starý? Kolik má bratrů? Kolik váží? A kolik vydělává jeho otec?“
Honza: Teprve potom myslí, že ho znají.
Lucka: Kdybyste se náhodou někdy - někde setkali s malým princem a on se vás zeptal na naši planetu Zemi, tak si pamatujte, že se vás ptá na věci podstatné…… Hlavně mu, prosím vás, neříkejte, že na Zemi jsou asi tři a půl miliardy dospělých….
Vendula: ….neopakujte mu stále dokola, že mezi nimi je sto jedenáct králů….
Fox:…… a sedmdesát dva tisíc zeměpisců………….
Honza: …a devět set tisíc byznysmenů!
Katka: Nijak malého prince neudivíte, když mu řeknete, že před vynálezem elektřiny bylo třeba na všech šesti pevninách vydržovat celou armádu čtyř set šedesáti dvou tisíc pěti set jedenácti lampářů.

 

…..mělo by jít o věci „podstatné“. Každá skupina obdržela instrukce a odešla do své třídy, kde již měli všichni své věci (svačinu apod.) a pomůcky na projekt.

 

Přibližný harmonogram dne:

7,30 - 8,00 Setkání pedagogů (poslední instrukce, dotazy, rozdělení žáků do podskupin...)
8,00 – 8,45 Společná motivační část (seznámení s dětmi, úvodní informace, divadelní představení, zadání práce)
8,45 - 11,15 Oddělená práce podskupin (plnění úkolů, příprava prezentace)
11,15 - 12,15 Společná prezentace výsledků práce všech podskupin, hodnocení a závěr práce s žáky 
 

Realizační část

 

Před zahájením projektu byla stanovena základní pravidla, tedy to, co se bude v závěru dne také hodnotit. Mezi nejdůležitější bylo zařazeno - Co nejlépe naslouchat jeden druhému, účinně, otevřeně a srozumitelně komunikovat, spolupracovat a společně splnit daný úkol, každý je zodpovědný za to, co dělá, ale také za to, co nedělá!

Projekt proběhl na několika základních školách kraje Vysočina. S ohledem na věkové i sociální složení žáků a požadavky učitelů vzniklo několik variant zadání. V tomto popisu jsou uvedeny 2 základní verze:

 

Verze 1.:
„Instrukce“ pro jednotlivé skupiny (v tomto případě třídy) byly předány formou dopisu od Malého prince. Dopis byl adresován žákům té dané školy a třídy. Zadání formou dopisu bylo poměrně obecné a kladlo velké nároky na samostatnost a tvořivost žáků. Zadaná délka prezentace jedné třídy byla 10 - 15 minut (viz Příloha 1 - Verze 1).

 

Verze 2.:
Místo dopisu mohly skupiny obdržet lehčí variantu zadání, tedy soubor instrukcí a konkrétních úkolů. Tuto variantu učitelé většinou upřednostnili, neboť nabízela žákům návod či scénář na sestavení prezentace. Důvodem upřednostnění této varianty byly obavy z toho, že u žáků nejsou dostatečně rozvinuty klíčové kompetence nezbytné pro splnění obecného zadání první verze. Jednotlivé skupiny tedy dostaly následující zadání s tím, že mají 15 minut na to, aby začaly samostatně pracovat, bez vedení a intervencí dospělých. Všechny skupiny (snad jen s výjimkou jediné) pracovaly zcela samostatně a bez přímé podpory vyučujících. Zadaná délka prezentace jedné třídy byla 10 - 15 minut - (viz Příloha -  Verze 2).

Závěrečná reflexe projektu

 

Každá z prezentací byla ukončena společným zhodnocením práce, skupiny se hodnotily navzájem po obsahové i formální stránce - diskuse byla moderována učitelem.
Na úplný závěr (po vyslechnutí a zhodnocení všech prezentací) byla obrácena pozornost na to, jakým způsobem (do jaké míry) se podařilo jednotlivým skupinám dodržovat a využívat v úvodu stanovená pravidla, která byla pojmenována jako jeden z předpokladu úspěchu v tomto dni - Co nejlépe naslouchat jeden druhému, účinně, otevřeně a srozumitelně komunikovat, spolupracovat a společně splnit daný úkol, každý je zodpovědný za to, co dělá, ale také za to, co nedělá!
V některých případech bylo využito možnosti reflektovat práci žáků a jejich vklad či profit z projektového dne tím, že během následující hodiny češtiny žáci psali úvahu na téma Malý princ (popř.: Já a Malý princ, Jak jsem prožil včerejší vyučování apod.).


Pomůcky cíle:
  • pastelky, nůžky, lepidlo, výtvarné materiály (ústřižky látek, provázky, bavlnky, kamínky a jiné přírodniny atd.), staré časopisy, balicí papír, čtvrtky, psací potřeby, krepový papír

Přílohy

Verze 1

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3710x

Verze 2

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3671x

Foto z projektu 1

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3336x

Foto z projektu 2

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3268x

Foto z projektu 3

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3244x

Komentáře

Počet komentářů: 0 Zobrazit komentáře