Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Detail projektu či výukové aktivity

Normální je nekouřit

Seznamte žáky s historií kouření, jeho vlivem na zdraví lidí, pracujte s anketou, zpracovávejte informace a výsledky - včetně grafů.

Vložil(a):
Ja Erudis, o.p.s. ono (Detail uživatele)
Autor(ři):
Ing.PaedDr. Rudolf Chloupek, Mgr. Dagmar Kostková, Mgr. Jana Petrů, Mgr. Jaroslava Krupičková, Mgr. Tomáš Zeman; ZŠ Kollárova, Jihlava
Hodnocení:
(0 hlasů)

Další informace

Délka trvání: jeden den
Věk: 13 - 15 let
Průřezová témata:
 • Osobnostní a sociální výchova (OSV)
 • Environmentální výchova (EV)
 • Mediální výchova (MeV)
Předměty:
 • Matematika
 • Občanská nauka
 • Dějepis
 • Přirodopis
Dovednosti:
 • samostatné vyhledávání informací (práce s odbornou literaturou, orientace v textu, vyhledávání na internetu, zápis důležitých informací)
 • práce ve skupině (dělba práce, zapojení všech členů skupiny, volba mluvčího)
 • rozvoj estetického cítění (přehlednost získaných informací, zdůraznění nejdůležitějších částí)
 • rozvoj komunikativních dovedností (jasné vyjádření svých myšlenek, obhajování svých námětů, ochota poslouchat názory druhých)
 • odvahu veřejně vystoupit před celým kolektivem (zapojit se do prezentace své skupiny, podpořit aktivně svého mluvčího)
 • sebereflexe i hodnocení práce ostatních skupin (vyjádřit svůj pocit z práce, zhodnotit svůj podíl na společné práci, zhodnotit členy své skupiny i jiných skupin)
Oborové cíle:

Popis projektu či výukové aktivity

Úvodní evokační a organizační část

 

Celému projektu předcházela anketa o kouření (zhruba 14 dní před samotným projektem ji zadala jedna z vyučujících ve všech třídách od 6. do 9. ročníku = 12 tříd = asi 292 žáků; viz příloha Otázky do ankety).

 

V hodinách OV, které bezprostředně předcházely projektovému dni, byl žákům tento osobnostně-sociální projekt představen. V komunitním kruhu bylo zdůrazněno, že se projekt nesnaží nikoho moralizovat a napomínat, ale že půjde o celistvé zmapování problematiky kouření, a to v historickém i společenském kontextu a ze zdravotního hlediska. Projektu se zúčastnily 3 třídy osmého ročníku, ale probíhal v nich odděleně, včetně závěrečné reflexe a hodnocení.

 

Na úvod projektového dne žáci vyslechli povídku Šimka a Grosmanna „Moje první cigareta“ (v tomto případě byl záznam puštěn z audiokazety - dalšími možnostmi je videokazeta nebo předem připravený přednes této povídky některým z žáků).

 

 

- rozdělení do vyrovnaných skupin
- stanovení pravidel
    - 3 vyučovací hodiny na práci ve skupinách
    - 1 vyučovací hodina na přípravu prezentace
    - 1 vyučovací hodina na prezentaci
    - prostor (kmenová třída, pracovna přírodopisu, počítačová pracovna)
- informace o pomůckách
- vyvěšení instrukcí a jednotlivých úkolů (viz příloha Úkoly)
- seznámení s jednotlivými úkoly
- vlastní práce (výsledkem nástěnné tabule)
- příprava prezentací (slovní doprovod k nástěnným tabulím, úprava třídy na prezentaci)
- prezentace (vlastní výsledky představené ostatním skupinám)
- sebehodnocení, hodnocení práce jednotlivých skupin, upevnění nástěnných tabulí k dalšímu využití na chodbách školy či ve třídách 
 

Závěrečná reflexe projektu

 

Připomínky a návrhy

- informační zdroje: kromě učitelem připravených informačních zdrojů je možné vyzvat předem i žáky ke shromažďování materiálů k dané problematice
- anketa: žáci by mohli nejen zpracovat výsledky ankety, ale také ji pod vedením učitele připravit, čímž by si osvojili další dovednost 
- prezentace: pokud by výstup – nástěnné tabule a protikuřácké kampaně - byl zdařilý, mohl by se využít i pro uspořádání celoškolní protikuřácké kampaně (nebo prvostupňové kampaně), na kterou by se z výsledků práce skupin společně vybralo to nejlepší (např. v rámci sebehodnocení a hodnocení). Tím by se práce žáků ještě víc zužitkovala.
 

 

Realizační část


Pomůcky cíle:
 • internet, učebnice přírodopisu pro 8. ročník, encyklopedie, časopisy, modely lidského těla, papíry (čtvrtka, náčrtník, balicí…), nůžky, lepidla, psací potřeby, pastelky, kalkulačky

Přílohy

Otázky do ankety

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3584x

Seznam odkazů a zákonů souvisejících s kouřením

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3781x

Úkoly

Poslední aktualizace 14.05.2009, staženo 3753x

Komentáře

Počet komentářů: 0 Zobrazit komentáře