Pro vstup do eLearningového kurzu je nutné přihlásit se.


Komentáře k projektu či výukové aktivitě

Voda, vzduch

Miniprojekt navazuje na přírodovědné znalosti z I. stupně. Cílem projektu je rozšířit tyto znalosti a začlenit průřezové téma Enviromentální výchova (tém. okruh: Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí ). Žáci zhodnotí význam vody a vzduchu pro život na Zemi, zjistí z dostupných zdrojů příklady jejich znečišťování a navrhne způsoby omezování jejich znečišťování v nejbližším okolí.
Žáci se učí spolupracovat při vytváření projektu, vyhledávat informace, rozvíjet komunikativní, sociální a občanskou kompetenci a kompetenci k učení.

Zpět na podrobný popis projektu

Komentáře